Μεταπτυχιακά

Επιστήμες Εκπαίδευσης Ενηλίκων και δια Βίου Εκπαίδευσης (120 ECTS)

Πληροφορίες

Εξ αποστάσεως

Υποστήριξη από Έλληνες tutors διορισμένους από το Πανεπιστήμιο

Μοριοδότηση

Μοριοδότηση ιταλικής γλώσσας σε επίπεδο C2 και μέγιστη προβλεπόμενη προσαύξηση μορίων, στις αξιολογήσεις – προκηρύξεις πρόσληψης στο δημόσιο

Αναγνώριση

Αναγνωρίζεται από το Υπουργείο Παιδείας

MASTER 3 ΕΞΑΜΗΝΩΝ – 90 ECTS


Η σχολή των επιστημών αγωγής του Δημόσιου Ιταλικού Πανεπιστημίου «ROMA TRE», δίνει την ευκαιρία σε πτυχιούχους ΑΕΙ, ΤΕΙ τουλάχιστον τετραετούς φοίτησης να αποκτήσουν Αναγνωρισμένο Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών.
Το Μεταπτυχιακό «Επιστήμες Εκπαίδευσης Ενηλίκων και δια Βίου Εκπαίδευσης» έχει ως στόχο να εκπαιδεύσει επαγγελματίες με βαθιά γνώση των γενικών παιδαγωγικών θεωριών και προβλημάτων, αλλά και με ειδικές γνώσεις των περιβαλλόντων εφαρμογής αυτών των γενικών γνώσεων, τόσο στον τομέα της εκπαίδευσης όσο και στον τομέα της κατάρτισης, που απευθύνονται ειδικά στους ενήλικους.

Οι μεταπτυχιακοί θα είναι σε θέση να προσφέρουν παιδαγωγική συμβουλευτική σε σχέση με σύνθετα προβλήματα, να διαχειρίζονται και να συντονίζουν υπηρεσίες και οργανισμούς στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, να προσφέρουν συμβουλευτική, επαγγελματικό προσανατολισμό και καθοδήγηση σχετικά με ατομικές και συλλογικές εκπαιδευτικές διαδρομές και να ενεργούν αποτελεσματικά στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης, της δια βίου εκπαίδευσης, την αποτίμηση των δεξιοτήτων.
Οι γνώσεις που θα παράσχει το Μεταπτυχιακό, ως εκ τούτου, έχουν στόχο την απόκτηση δεξιοτήτων ως προς το σχεδιασμό και την αξιολόγηση των υπηρεσιών και των παρεμβάσεων στα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, την απόκτηση της ικανότητας διάγνωσης και ερμηνείας των προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών διαδικασιών και την απόκτηση των μεθόδων και των εργαλείων για τη διαχείριση πολύπλοκων οργανωτικών πλαισίων.
Τα προτεινόμενα Εργαστήρια και Σεμινάρια που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών του Μεταπτυχιακού, έχουν ως στόχο να δώσουν τη δυνατότητα στους μεταπτυχιακούς φοιτητές να εμβαθύνουν στην πράξη, μέσα από παραδείγματα, μελέτες περίπτωσης, πρακτικές μεθόδους και άμεση προσωπική συμμετοχή, προκειμένου να κατανοήσουν όσο το δυνατόν καλύτερα τα χαρακτηριστικά του έργου εκπαίδευσης – κατάρτισης “στην πράξη”.

Στόχοι

Το Μεταπτυχιακό αποσκοπεί στην επίτευξη των ακόλουθων στόχων:
– την απόκτηση και ανάπτυξη σταθερών και εμπεριστατωμένων θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων στις παιδαγωγικές επιστήμες εκπαίδευσης, της κατάρτισης
– την απόκτηση και ανάπτυξη μιας βαθιάς εξειδίκευσης στις παιδαγωγικές και μεθοδολογικο-εκπαιδευτικές Επιστήμες, με ιδιαίτερη έμφαση στις ιδιαιτερότητες της εκπαίδευσης των ενηλίκων και στα μοντέλα και τις μεθόδους σχεδιασμού, διαχείρισης, την αποτίμηση των δεξιοτήτων και την αξιολόγηση των παρεμβάσεων της δια βίου εκπαίδευσης
– την απόκτηση και ανάπτυξη την ικανότητα να αναλύουν και να εξετάζουν σε βάθος τα θέματα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, σύμφωνα με τη διεπιστημονική λογική των εκπαιδευτικών επιστημών
– την απόκτηση και ανάπτυξη των κατάλληλων μεθόδων εκπαιδευτικής έρευνας, σε τυπικά, μη τυπικά και άτυπα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα
– την απόκτηση και ανάπτυξη γνώσεων, των διαφόρων πτυχών του σχεδιασμού της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (ανάλυση των αναγκών, καθορισμός των στόχων, αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού) και των μεθόδων και τεχνικών για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και των κοινωνικών επιπτώσεων των έργων και των προγραμμάτων παρέμβασης
– την απόκτηση και ανάπτυξη γνώσεων και μεθόδων ανάλυσης των εκπαιδευτικών αναγκών των ατόμων, διαχείρισης και αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων και οργανισμών, καθώς και τη δυναμική της απασχόλησης, με ιδιαίτερη προσοχή στη συσχέτιση μεταξύ της αγοράς εργασίας και εκπαιδευτικής προσφοράς
– την απόκτηση και ανάπτυξη μια ισχυρή ικανότητα ανάλυσης, ερμηνείας και παρέμβασης σε σχέση με τις κοινωνικές και εκπαιδευτικές επιπτώσεις των διαπολιτισμικών δυναμικών
– την απόκτηση και ανάπτυξη επαρκών ικανοτήτων, για την ανάλυση και ερμηνεία των εγγράφων του Συμβουλίου και της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των σχετικών πολιτικών στους τομείς της εκπαίδευσης και κατάρτισης

Διδακτέα ύλη

Η διδακτέα ύλη του μεταπτυχιακού είναι η εξής:
– Παιδαγωγική των ανθρώπινων πόρων
– Οργάνωση επιχειρήσεων και εκπαίδευση ενηλίκων
– Δικτυακές πληροφορίες για την εκπαίδευση ενηλίκων
– Μοντέλα και διαδικασίες για την εκπαίδευση ενηλίκων
– Οι πηγές της εκπαίδευσης ενηλίκων
– Η ικανότητα εκμάθησης των ενηλίκων
– Δια βίου μάθηση και εκπαίδευση ενηλίκων
– Θεωρίες και μέθοδοι της εκπαίδευσης ενηλίκων
– Ψυχολογία της εργασίας και των οργανισμών
– Εργατικό δίκαιο και ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων
– Θεωρίες και τεχνικές του επαγγελματικού προσανατολισμού των ενηλίκων
– Ψυχολογία της επικοινωνίας

Ποιους αφορά;

Καθηγητές και Δασκάλους που επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν σαν διευθυντικά στελέχη εκπαίδευσης.
Καθηγητές και Δασκάλους για την ενίσχυση των προσόντων και της αξιολόγησής τους.
Πτυχιούχους ΑΕΙ ΤΕΙ (4ετής φοίτηση), που ενδιαφέρονται για πρόσθετη μοριοδότηση μέσω διαγωνισμών ΑΣΕΠ.

 

Παροχές

Παρακολούθηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας από τον μοναδικό Έλληνα επίσημο Tutor του Πανεπιστημίου Roma Tre
Προσωπική παρουσία του tutor σε όλες τις εκπαιδευτικές συναντήσεις στη Ρώμη
Εκπαιδευτικές συναντήσεις με tutor στην Ελλάδα
Υποστηρικτικό πρόγραμμα εκμάθησης Ιταλικής Γλώσσας.

Οφέλη

Tο μεταπτυχιακό είναι ευέλικτο, άρτια οργανωμένο και δίνουν στον κάτοχό τους το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των αναγνωρισμένων σπουδών σε ένα σύγχρονο κρατικό Πανεπιστήμιο με το διεθνές κύρος του ROMA TRE.
η απόκτηση μεταπτυχιακού, που υλοποιείται στο εξωτερικό, εξασφαλίζει επάρκεια ΑΡΙΣΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ (C2) της οικείας γλώσσας
μέγιστη προβλεπόμενη προσαύξηση μορίων, στις αξιολογήσεις – προκηρύξεις πρόσληψης στο δημόσιο.

Αίτηση ενδιαφέροντος

Συμπλήρωσε την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με τα προσωπικά σου στοιχεία και το αντικείμενο το οποίο σε ενδιαφέρει.

Αφού υποβάλεις την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ένας εκπρόσωπος μας θα επικοινωνήσει μαζί σου.

ΦΟΡΜΑ

εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα προς την μελλοντική σου καριέρα;