Σεμινάριο:

Επιμόρφωση σε θέματα ΣΔΕ

350,00 

Σκοπός

Σκοπός του προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν συγκεκριμένες γνώσεις, να ενημερωθούν σε σχέση με το θεσμικό πλαίσιο των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και να αποκτήσουν εκείνες τις δεξιότητες οι οποίες είναι απαραίτητες, προκειμένου να εργαστούν σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Διδακτέα ύλη

Η διδακτέα ύλη του σεμιναρίου είναι η εξής:

 • Εκπαίδευση ενηλίκων – Βασικοί όροι
 • Θεωρίες μάθησης
 • Φιλοσοφία και Στόχοι των ΣΔΕ
 • Το Νομοθετικό Πλαίσιο και ο Τρόπος Λειτουργίας των ΣΔΕ
 • Εκπαιδευτικό σύστημα
 • Διδακτικές Ενότητες – Μεθοδολογία Σχεδιασμού
 • Ο διευθυντής εκπαιδευτικής μονάδας: leader ή manager
 • Σχεδιασμός και Δόμηση Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων
 • Προσαρμογή και Τροποποίηση του Ππρογράμματος Σπουδών ανάλογα με τις Ανάγκες των Εκπαιδευόμενων
 • Η Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
 • Καινοτόμες Μέθοδοι Διδασκαλίας – Βιωματικές προσεγγίσεις
 • Η Διαχείριση του Άγχους σε Νέα Περιβάλλοντα Μάθησης
 • Η έρευνα σε αυτόνομα σχολεία
 • Επαγγελματικός Προσανατολισμός

 

Μέθοδοι διδασκαλίας

Οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται στηρίζονται στη βραβευμένη μέθοδο διδασκαλίας Computer Interactive Learning (CIL). Η μέθοδος αυτή καθιστά τα μαθήματα μοναδικά στο είδος τους, επειδή αναπτύσσει τις εξειδικευμένες και παράπλευρες δεξιότητες και παράλληλα προσφέρει μέγιστη διαδραστικότητα μεταξύ των συμμετεχόντων και μεταξύ των συμμετεχόντων και των διδασκόντων. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να εφαρμοστούν αμέσως αυτά που μαθαίνουν.

Πληροφορίες

τηλ:2610 226533
κιν:6976999493